Casa > Notícies > Contingut
STEARILIZATION MANERA-RADIACIÓ
May 07, 2016

Radiacióesterilitzacióésuna forma eficaç deúselèctricva parlarmicroorganismesdes dela majoria dels materialsen lamatartir.Electromagnèticamicroonesper aesterilització, ultraviolada(UV), X-raigs iγ-raigs.Quepot sercontrolatperun específicdesenvolupament de microbiso matarmicroorganismes.Per exemple,calor generadapermicroones potmatar els microorganismesefecte;raigs ultraviolatsL'ADNmolèculaadjacentspirimidínicsDímer pirimidínicsformació, inhibició deReplicació del DNAitranscripciói altresfuncions,matar els microorganismes; X-raigs iγ-raigspermetrel'oxidació oaltres substànciesgenerar radicals lliures(OH · H)i llavorsaplicades amolècules biològiques,oun paper directe enmolècules biològiques,enllaços d'hidrogendescans,dobleòxid,una estructura cíclicaodestruccióde certspolimèricsmolècules, etc.., destrucció icanvide biològicmacromolèculesestructura,inhibint aixíomatar els microorganismes.

Es pot utilitzar a les espècies, bitxo, pebre, pebre vermell pebrot, bitxo.Algun país d'acord amb això, no d'algun país. TanNormalment no utilitzem excepte el clientsand #39; sol·licitar-lo.